Souhlas se zpracováním osobních údajů

Výslovně potvrzuji, že jsem se v plném rozsahu seznámil s níže uvedenými informacemi a dále, že jsem učinil(a) a udělil(a) osobně (nikoli v zastoupení jinou osobou) níže uvedená prohlášení a souhlasy a současně potvrzuji, že veškeré výše uvedené identifikační údaje mé osoby, jsou přesnými a pravými údaji identifikujícími moji osobu.

Informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):

1. totožnost a kontaktní údaje správce: David Tyr, U Borských kasáren 2997/5, Plzeň, IČ01850199.

2. účely zpracování osobních údajů: a. poskytování služeb spočívajících ve zprostředkování uzavírání smluv, zejména zprostředkování pojištění a zprostředkování spotřebitelských úvěrů; b. ukládání a uchovávání osobních údajů v databázi klientů (zákazníků) správce a současné předávání a sdílení osobních údajů s příjemci uvedenými pod bodem 4. níže; c. vnitřní potřeby, zejména ochrana práv a právem chráněných zájmů správce, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů a optimalizace poskytovaných služeb a produktů; d. obchodní a (tele)marketingové, zejména nabízení služeb včetně zasílání obchodních sdělení, informování o produktech a službách, a to včetně cílených nabídek produktů a služeb založených na automatizovaném zpracování osobních údajů, vč. profilování.

3. právní základy zpracování: souhlas subjektu údajů, plnění zákonných (právních) povinností správce.

4. kategorie příjemců osobních údajů: osoby fyzické či právnické tvořící se správcem koncern a třetí osoby spolupracující se správcem; smluvní partneři správce, tj. zejména vázaní zástupci správce; obchodní partneři správce, tj. osoby, které zastupuje správce při uzavírání smluv se subjektem údajů, zejména banky, pojišťovny, poskytovatelé spotřebitelských úvěrů; orgány veřejné moci při plnění zákonných povinností správce, např. Česká národní banka, Ministerstvo financí České republiky, Finanční analytický úřad.

5. osobní údaje nebudou předávány do států mimo EU, ani mezinárodní organizaci.

6. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy (zpracovávány): po dobu využívání služeb správce, vždy však do odvolání souhlasu se zpracováním, v případě údajů potřebných pro plnění zákonných povinností správce po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

7. upozorňujeme Vás na Vaše právo: a. požadovat po správci kdykoli přístup k Vašim osobním údajům; b. požadovat po správci kdykoli opravu Vašich osobních údajů nebo jejich výmaz, popř. omezení jejich zpracování; c. dále máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů; d. na přenositelnost osobních údajů (resp. požádat o přenos Vašich osobních údajů přímo jinému správci); e. kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, aniž je tím ovšem dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním; f. podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

8. dále Vás upozorňujeme na skutečnost, že poskytnutí Vašich osobních údajů je (smluvním) předpokladem toho, abychom Vám mohli poskytnout poradenské či další služby v plném rozsahu, tzn., že bez poskytnutí osobních údajů může dojít k omezení rozsahu služeb poskytovaných Vaší osobě. Prohlašuji, že jsem si v plném rozsahu prostudoval(a) informace poskytnuté mi v tomto dokumentu výše, a že jsem těmto informacím, včetně svých práv v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů plně porozuměl(a), přičemž na tomto základě tímto uděluji David Tyr, IČ 01850199 svůj svobodný, informovaný a výslovný souhlas s tím, aby veškeré mnou poskytnuté osobní údaje, tj. zejména jméno, příjmení, datum narození, RČ, adresa bydliště, telefonní číslo, byly jím zpracovávány k účelům uvedeným výše pod bodem 2. Tento svůj souhlas uděluji správci na dobu neurčitou, tj. až do jeho odvolání.

HypotekaPlzen.cz

Copyright © 2021 HypotekaPlzen.cz

Kontakt

U Borských kasáren 2997/5, Plzeň
Facebook